O projekcie

Projekt „Młodzi profesjonaliści – przez szkolenia do zatrudnienia!” realizowany przez Grupę Infomax Sp. z o.o. Sp. k. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób biernych zawodowo, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i szkoleniach finansowanych ze środków publicznych i ma na celu zwiększenie możliwości ich zatrudnienia.

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.11.2017 – 31.10.2019r. zostanie objętych 246 osób, którym oferujemy:

  • szkolenia zawodowe, komputerowe, interpersonalne,
  • coaching indywidualny,
  • poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
  • 3-miesięczny staż zawodowy lub subsydiowanie zatrudnienia przez okres 4 miesięcy.

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu są zgodne z zapotrzebowaniem rynku.

Wartość Projektu wynosi: 3.639.335,99 PLN, w tym kwota dofinansowania: 3.457.369,19 PLN.